Search This Blog

Monday, March 16, 2015

ഭൂവാസികൾ / ആദിത്യൻ ഉദി/ All people that on earth

6. a.
ഭൂവാസികൾ സർവ്വരുമേ സന്തോഷമുള്ള സ്വരത്തെ
കർത്താവിന്നുയർത്തീടുവിൻ ആനന്ദത്തോടെ വന്ദിപ്പിൻ

യഹോവ ദൈവം എന്നുമേ നാം അല്ല അവൻ മാത്രമേ
നമ്മെ നിര്മ്മിച്ചു പാലിച്ചു തൻ ജനമായ് വീണ്ടെടുത്തു

തൻ ആലയേ പ്രവേശിപ്പിൻ ആനന്ദത്തോടെ സ്തുതിപ്പിൻ
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടുവിൻ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിപ്പിൻ.

തൻ സ്നേഹം നിത്യമുള്ളതു തൻ കൃപ സ്ഥിരമുള്ളതു
തൻ വാഗത്തങ്ങൾ ഒക്കെയും എപ്പോഴും താൻ നിവർത്തിക്കും

6. b.
ആദിത്യൻ ഉദിച്ചീടുന്ന ദേശങ്ങളിലെല്ലാമേശു 
അന്തമില്ലാത്തോരു രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു വാഴും എന്നേയ്ക്കും

നാനാ ദേശക്കാരെല്ലാരും തൻ സ്നേഹത്തിൻ സ്തുതിപാടും
പൈതങ്ങൾ കൂടെ ഘോഷിക്കും വിശേഷമാം തൻ നാമത്തെ

യാചനകൾ സ്തോത്രമെല്ലാം തൻ നാമത്തിൽ ഉയർന്നീടും
നാനാ ജനം വണങ്ങീടും  രാജാധിരാജൻ കർത്തനെ

വേദന, ക്ലേശം, പാപവും പോകും അശേഷം എന്നേയ്ക്കും
സ്വാതന്ത്ര്യം, ഭാഗ്യം, പൂർണ്ണത എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചീടും

ലോകർ വരട്ടെ തൻ മുൻപിൽ സ്തുതി സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ
മേൽ ലോകസൈന്യം പാടട്ടെ ഭൂമി ചൊല്ലീടട്ടെ, ആമേൻ.

6. c.
http://www.hymntime.com/tch/htm/d/o/x/doxology.htm

Praise God, from whom all blessings flow;
Praise Him, all creatures here below;
Praise Him above, ye heavenly host;
Praise Father, Son, and Holy Ghost.
6. d.
http://www.hymntime.com/tch/htm/a/l/l/p/allpeopl.htm

All people that on earth do dwell,
Sing to the Lord with cheerful voice.
Him serve with fear, His praise forth tell;
Come ye before Him and rejoice.

The Lord, ye know, is God indeed;
Without our aid He did us make;
We are His folk, He doth us feed,
And for His sheep He doth us take.

O enter then His gates with praise;
Approach with joy His courts unto;
Praise, laud, and bless His name always,
For it is seemly so to do.

For why? the Lord our God is good;
His mercy is for ever sure;
His truth at all times firmly stood,
And shall from age to age endure.

To Father, Son and Holy Ghost,
The God whom Heaven and earth adore,
From men and from the angel host
Be praise and glory evermore.

6. e.
http://www.hymntime.com/tch/htm/j/s/r/jsreign.htm

Jesus shall reign where’er the sun
Does his successive journeys run;
His kingdom stretch from shore to shore,
Till moons shall wax and wane no more.

Behold the islands with their kings,
And Europe her best tribute brings;
From north to south the princes meet,
To pay their homage at His feet.

There Persia, glorious to behold,
There India shines in eastern gold;
And barbarous nations at His word
Submit, and bow, and own their Lord.

To Him shall endless prayer be made,
And praises throng to crown His head;
His name like sweet perfume shall rise
With every morning sacrifice.

People and realms of every tongue
Dwell on His love with sweetest song;
And infant voices shall proclaim
Their early blessings on His name.

Blessings abound where’er He reigns;
The prisoner leaps to lose his chains;
The weary find eternal rest,
And all the sons of want are blessed.

Where He displays His healing power,
Death and the curse are known no more:
In Him the tribes of Adam boast
More blessings than their father lost.

Let every creature rise and bring
Peculiar honors to our King;
Angels descend with songs again,
And earth repeat the loud amen!

6. f.
http://www.hymntime.com/tch/htm/a/w/a/awakemys.htm

Awake, my soul, and with the sun
Thy daily stage of duty run;
Shake off dull sloth, and joyful rise,
To pay thy morning sacrifice.

Thy precious time misspent, redeem,
Each present day thy last esteem,
Improve thy talent with due care;
For the great day thyself prepare.

By influence of the Light divine
Let thy own light to others shine.
Reflect all Heaven’s propitious ways
In ardent love, and cheerful praise.

In conversation be sincere;
Keep conscience as the noontide clear;
Think how all seeing God thy ways
And all thy secret thoughts surveys.

Wake, and lift up thyself, my heart,
And with the angels bear thy part,
Who all night long unwearied sing
High praise to the eternal King.

All praise to Thee, who safe has kept
And hast refreshed me while I slept
Grant, Lord, when I from death shall wake
I may of endless light partake.

Heav’n is, dear Lord, where’er Thou art,
O never then from me depart;
For to my soul ’tis hell to be
But for one moment void of Thee.

Lord, I my vows to Thee renew;
Disperse my sins as morning dew.
Guard my first springs of thought and will,
And with Thyself my spirit fill.

Direct, control, suggest, this day,
All I design, or do, or say,
That all my powers, with all their might,
In Thy sole glory may unite.

I would not wake nor rise again
And Heaven itself I would disdain,
Wert Thou not there to be enjoyed,
And I in hymns to be employed.

Praise God, from whom all blessings flow;
Praise Him, all creatures here below;
Praise Him above, ye heavenly host;
Praise Father, Son, and Holy Ghost.

6.g.
Glory to Thee, who safe has kept
And hast refreshed me whilst I slept;
Grant, Lord when I from death shall wake,
I may of endless light partake.

Lord, I my vows to Thee renew;
Disperse my sins as morning dew;
Guard my first springs of thought and will,
And with Thyself my spirit fill.

Direct, control, suggest, this day,
All I design or do or say;
That all my powers, with all their might,
In Thy sole glory may unite.

6. h
http://www.hymntime.com/tch/htm/f/o/r/forinthy.htm

Forth in Thy name, O Lord, I go,
My daily labor to pursue;
Thee, only Thee, resolved to know
In all I think, or speak, or do.

The task Thy wisdom hath assigned,
O let me cheerfully fulfill;
In all my works Thy presence find,
And prove Thy good and perfect will.

Preserve me from my calling’s snare,
And hide my simple heart above,
Above the thorns of choking care,
The gilded baits of worldly love.

Thee may I set at my right hand,
Whose eyes mine inmost substance see,
And labor on at Thy command,
And offer all my works to Thee.

Give me to bear Thy easy yoke,
And every moment watch and pray,
And still to things eternal look,
And hasten to Thy glorious day.

For Thee delightfully employ
Whate’er Thy bounteous grace hath given;
And run my course with even joy,
And closely walk with Thee to Heaven.

No comments:

Post a Comment