Search This Blog

Thursday, March 19, 2015

നിത്യനായ യഹോവയെ/ Guide me Oh! Thou great Jehovah,

12.a
നിത്യനായ യഹോവയെ ലോക വൻ കാട്ടിൽ കൂടെ
ബലഹീനനായ എന്നെ നടത്തി താങ്ങേണമേ
സ്വർഗ്ഗ അപ്പം സ്വർഗ്ഗ അപ്പം എനിക്കു തരേണമേ

നിത്യ പാറ തുറന്നിട്ടു ജീവജലം നൽകുക
അഗ്നി മേഘ തൂണു കൊണ്ടു പാത നന്നായ് കാണിക്ക
ബലവാനെ ബലവാനെ രക്ഷ നീ ആകേണമേ

യോർദ്ദാനെ ഞാൻ കടക്കുമ്പോൾ ഭയം എല്ലാം മാറ്റുക
മൃത്യുവിനെ ജയിച്ചോനെ കനാനിൽ കൈക്കൊള്ളുക
നിന്നെ മാത്രം നിന്നെ മാത്രം ഞാൻ എന്നേയ്ക്കും സ്തുതിക്കും

12.b
 ക്രുപയുള്ള ത്രിയേകനേ! ഇപ്പോൾ നീ വരേണമേ
നിന്റെ കൃപയാൽ ഇവരെ അൻപോടു നോക്കണമേ
കടാക്ഷിക്ക! (2) ഈ വധൂ വരന്മാരെ

ആദിമുതൽ വിവാഹത്തെ നിയമിച്ച കർത്താവേ
സൽഭക്തി ശാന്തം സ്നേഹത്തെ ഈ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും
നീ കൊടുത്ത് (2) ഇവരെ യോജിപ്പിക്ക

സന്തോഷ വാഴ്ച കാലത്തിൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു
സന്താപ താഴ്ച കാലത്തിൽ  ഭക്തിയിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടു
ജീവിക്കേനം (2) അന്ത്യേ സ്വർഗ്ഗേ ചേർന്നിടാൻ.

12.c
 ദൈവമേ നിൻ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങളെ വിട്ടയക്ക
നിന്റെ സമാധാനം തന്നു ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്ക
യാത്രക്കാരാം (2)  ഞങ്ങളെ തണുപ്പിക്ക

സുവിശേഷ സ്വരത്തിന്നായ് നീ മഹത്വപ്പെടട്ടെ
നിന്റെ രക്ഷയുടെ ഫലം ഞങ്ങളിൽ വർദ്ധിക്കട്ടെ
എന്നെന്നേയ്ക്കും (2) ഞങ്ങളിൽ നീ വസിക്ക

12.d

ക്രുപാലുവേ നിൻ ജനത്തിൽ
നിൻശക്തിയെ ചൊരിക
നിൻ സഭയെ ഉദ്ധരിച്ചു
പൂർണ്ണ ശോഭയേകുക
ജ്ഞാനം നല്ക; ധൈര്യം നല്ക;
പോരിടാനായ് ഇന്നാളിൽ (2)

ശത്രു സൈന്യം ചുറ്റുമുണ്ടേ
ക്രിസ്തു മാർഗ്ഗം വെന്നീടാൻ
ഭീതി മുറ്റും തളർത്തുന്നേ
സ്തുതി ചൊൽവാൻ കൃപ താ
ജ്ഞാനം നല്ക; ധൈര്യം നല്ക;
ജീവിപ്പാനായ് ഇന്നാളിൽ (2)

മത്സരത്തിൻ ചിന്ത മാറ്റി
വിനയം ധരിപ്പിക്ക
ലജ്ജിപ്പിക്കും സ്വാർത്ഥം മാറ്റി
ആത്മാവെ പോഷിപ്പിക്ക
ജ്ഞാനം നല്ക; ധൈര്യം നല്ക;
സ്വർ ലക്ഷ്യത്തെ സൂക്ഷിപ്പാൻ (2)

ഉന്നതത്തിൽ നിർത്തീടെന്നെ
മുറ്റും കാണാൻ മറ്റുള്ളോർ
ക്രിസ്തുവിൻ പടക്കോപ്പേന്തി
മർത്യരെ രക്ഷിച്ചീടാൻ
ജ്ഞാനം നല്ക; ധൈര്യം നല്ക;
നിന്നിടാനായ് നിൻ പക്ഷം (2)

തിന്മയെ നേരിടുന്നേരം
ക്ഷീണിതനായ് തീരല്ലേ
നിൻ രക്ഷയെ തേടിപ്പോകാൻ
നിൻ മഹത്വം കണ്ടെത്താൻ
ജ്ഞാനം നല്ക; ധൈര്യം നല്ക;
നിന്നെ ആരാധിച്ചീടാൻ (2)-

12.e
സൃഷ്ടി ഗാനം പാടും ദൂതര്‍
വാനില്‍ ആടി പാടുന്നു
സൃഷ്ടി ഗാനം പാടും നമ്മള്‍
നാഥന്‍ ജാതം പാടീടാം
പല്ലവി
വന്നു കൂടിന്‍, ആരാധിപ്പിന്‍
യേശു ക്രിസ്തു രാജാവെ
ആട്ടിടയര്‍ രാത്രി കാലേ
ആട്ടിന്‍ കൂട്ടം പാര്‍ക്കവേ
നമ്മോടോത്തായ് ദൈവം ഇന്നു
ശിശു ശോഭ മിന്നുന്നു.
പല്ലവി
ശാസ്ത്രിമാരെ കണ്‍തുറപ്പിന്‍
ദൂരെ കാണ്മിന്‍ മഹത്വം
ലോകത്തിന്‍ ലക്ഷ്യത്തെ കാണ്മിന്‍
ജന്മ താരം കണ്മുന്നില്‍
പല്ലവി
ശുദ്ധര്‍ നിന്നെ വണങ്ങുന്നു
ഭക്ത്യാദരം സമ്മോദം
പെട്ടന്നായി ദൈവപുത്രന്‍
ഇറങ്ങും തന്‍ ആലയെ
പല്ലവി
അനുതാപാല്‍ വന്നിടുവിന്‍
പാപികളെ തന്‍ മുന്‍പില്‍
നാശയോഗ്യരായ നിങ്ങള്‍
മോചിതരായ് തീരുവിന്‍
പല്ലവി
ശിശുവാം ഈ പൈതല്‍ നാളെ
താതനൊത്തു വാണീടും
രാജ്യങ്ങള്‍ അടുത്തുകൂടി
മുഴങ്കാല്‍ മടക്കുമേ
പല്ലവി
സൃഷ്ടികളെ വാഴ്ത്തിപാടിന്‍
താത പുത്രാ ആത്മാവെ!
എന്നും ആര്‍ത്തു പാടിടുവിന്‍
ത്രിത്വത്തെ നാം നാള്‍ തോറും
പല്ലവി
ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം
താത പുത്രനാത്മാവേ
ഏകനായ ദൈവാത്മാവെ
സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍ സിംഹാസനെ
പല്ലവി
ഹല്ലേലൂയ്യ! ഹല്ലേലൂയ്യ!
സ്വര്‍ഗ്ഗം വാഴും ത്രിത്വമേ!
 12.f
God of grace and God of glory,
On Thy people pour Thy power.
Crown Thine ancient church’s story,
Bring her bud to glorious flower.
Grant us wisdom, grant us courage,
For the facing of this hour,
For the facing of this hour.

Lo! the hosts of evil ’round us,
Scorn Thy Christ, assail His ways.
From the fears that long have bound us,
Free our hearts to faith and praise.
Grant us wisdom, grant us courage,
For the living of these days,
For the living of these days.

Cure Thy children’s warring madness,
Bend our pride to Thy control.
Shame our wanton selfish gladness,
Rich in things and poor in soul.
Grant us wisdom, grant us courage,
Lest we miss Thy kingdom’s goal,
Lest we miss Thy kingdom’s goal.

Set our feet on lofty places,
Gird our lives that they may be,
Armored with all Christ-like graces,
In the fight to set men free.
Grant us wisdom, grant us courage,
That we fail not man nor Thee,
That we fail not man nor Thee.

Save us from weak resignation,
To the evils we deplore.
Let the search for Thy salvation,
Be our glory evermore.
Grant us wisdom, grant us courage,
Serving Thee whom we adore,
Serving Thee whom we adore.

12.g
Angels from the realms of glory,
Wing your flight o’er all the earth;
Ye who sang creation’s story
Now proclaim Messiah’s birth.
Refrain
Come and worship, come and worship,
Worship Christ, the newborn king.
Shepherds, in the field abiding,
Watching o’er your flocks by night,
God with us is now residing;
Yonder shines the infant light:
Refrain
Sages, leave your contemplations,
Brighter visions beam afar;
Seek the great Desire of nations;
Ye have seen His natal star.
Refrain
Saints, before the altar bending,
Watching long in hope and fear;
Suddenly the Lord, descending,
In His temple shall appear.
Refrain
Sinners, wrung with true repentance,
Doomed for guilt to endless pains,
Justice now revokes the sentence,
Mercy calls you; break your chains.
Refrain
Though an Infant now we view Him,
He shall fill His Father’s throne,
Gather all the nations to Him;
Every knee shall then bow down:
Refrain
All creation, join in praising
God, the Father, Spirit, Son,
Evermore your voices raising
To th’eternal Three in One.
Refrain
 
12.h
Guide me, O Thou great Jehovah,
[or Guide me, O Thou great Redeemer…]
Pilgrim through this barren land.
I am weak, but Thou art mighty;
Hold me with Thy powerful hand.
Bread of Heaven, Bread of Heaven,
Feed me till I want no more;
Feed me till I want no more.

Open now the crystal fountain,
Whence the healing stream doth flow;
Let the fire and cloudy pillar
Lead me all my journey through.
Strong deliverer, strong deliverer,
Be Thou still my strength and shield;
Be Thou still my strength and shield.

Lord, I trust Thy mighty power,
Wondrous are Thy works of old;
Thou deliver’st Thine from thralldom,
Who for naught themselves had sold:
Thou didst conquer, Thou didst conquer,
Sin, and Satan and the grave,
Sin, and Satan and the grave.

When I tread the verge of Jordan,
Bid my anxious fears subside;
Death of deaths, and hell’s destruction,
Land me safe on Canaan’s side.
Songs of praises, songs of praises,
I will ever give to Thee;
I will ever give to Thee.

Musing on my habitation,
Musing on my heav’nly home,
Fills my soul with holy longings:
Come, my Jesus, quickly come;
Vanity is all I see;
Lord, I long to be with Thee!
Lord, I long to be with Thee!

12.i
Lead us, heavenly Father, lead us
O’er the world’s tempestuous sea;
Guard us, guide us, keep us, feed us,
For we have no help but Thee;
Yet possessing every blessing
If our God our Father be.

Savior, breathe forgiveness o’er us;
All our weakness Thou dost know;
Thou didst tread this earth before us,
Thou didst feel its keenest woe;
Lone and dreary, faint and weary,
Through the desert Thou didst go.

Spirit of our God, descending,
Fill our hearts with heavenly joy,
Love with every passion blending,
Pleasure that can never cloy;
Thus provided, pardoned, guided,
Nothing can our peace destroy.

12.j
Lord, dismiss us with Thy blessing;
Fill our hearts with joy and peace;
Let us each Thy love possessing,
Triumph in redeeming grace.
O refresh us, O refresh us,
Traveling through this wilderness.

Thanks we give and adoration
For Thy Gospel’s joyful sound;
May the fruits of Thy salvation
In our hearts and lives abound.
Ever faithful, ever faithful,
To the truth may we be found.

So that when Thy love shall call us,
Savior, from the world away,
Let no fear of death appall us,
Glad Thy summons to obey.
May we ever, may we ever,
Reign with Thee in endless day.

12. k 
For the healing of the nations

Wednesday, March 18, 2015

ദൈവപുത്രനെ കാണ്‍ക/ യേശു സ്നേഹി/ ശാന്തനാകും യേശുവേ/ Holy Spirit, truth divine,/ Jesus loves me/Gentle Jesus,

11.a
ദൈവപുത്രനെ കാണ്‍ക ഭൂവിൽ പിന്തുടരുവാൻ
മർത്ത്യർക്കു നല്കിയവൻ- ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തത്തെ

ദൈവപുത്രനെ കാണ്‍ക! ജീവിച്ചു താൻ നാൾ തോറും
ദിവ്യ വായ് ഉരച്ചതാം സർവ്വ വചനത്താലും

ദൈവപുത്രനെ കാണ്‍ക! രാവും പകലും അവൻ
താതന്റെ സംസർഗ്ഗത്തിൽ മോദമോടിരുന്നഹോ

ദൈവപുത്രനെ കാണ്‍ക! തൻ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനാം പിതാ
തന്നിൽ  ജീവ വിശ്വാസം എന്നുമുള്ള സൂനുവായ്

ദൈവപുത്രനെ കാണ്‍ക! സർവ്വദാ നന്മ ചെയ്തു
നഷ്ടപ്പെട്ട മർത്ത്യരെ സൃഷ്ടാവോടടുപ്പിച്ചു.11.b
യേശു സ്നേഹിക്കുന്നെന്നെ ചോല്ലുന്നിദം വേദത്തിൽ
ശിശുക്കൾ തന്റെ സ്വന്തം ക്ഷീണർ അവർ താൻ ശക്തൻ

    സ്നേഹിക്കുന്നെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നേശു
    സ്നേഹിക്കുന്നെന്നെ ചൊല്ലുന്നിദം വേദം

യേശു സ്നേഹിക്കുന്നെന്നെ മഹത്വത്തിൻ വാതിൽ താൻ
ക്രൂശേറി  തുറന്നല്ലോ ഹാ! ഹാ! മാം പ്രതി മുറ്റും

യേശു സ്നേഹിക്കുന്നെന്നെ താൻ കഴുകും എൻ പാപം
ശിശുവാം എന്നെ ആക്കും തൻ മഹത്വ-ത്തിനായി

യേശു സ്നേഹിക്കുന്നെന്നെ ഭദ്രമായെങ്ങും കാക്കും
ആശക്തൻ ഞാൻ എന്നാലും ഭദ്രാസനത്തിൽ നിന്നു 

യേശു സ്നേഹിക്കുന്നെന്നെ അന്തികെ നില്ക്കും താങ്ങാൻ
ലേശം ഭയം വേണ്ട മേ അന്ത്യത്തോളം താൻ കൂടെ

യേശു സ്നേഹിക്കുന്നെന്നെ വേഗം ചേർക്കും തൻ ഗൃഹേ
ക്ലേശിക്കേണ്ട കഷ്ടത വേഗം തീരും ഈ ഭൂമൗ.

11.c

http://www.jeevajalam.com/malayalam-christian-songs-1/ya/yesu-snehikkunnenne-vedam-ceallunninnane

യേശു സ്നേഹിക്കുന്നെന്നെ
വേദം ചൊല്ലുന്നിങ്ങനെ;
പൈതങ്ങളോ അവന്‍റെ
ക്ഷീണര്‍ അവനോ ശക്തന്‍ 

സ്നേഹിക്കുന്നേശു,
സ്നേഹിക്കുന്നെന്നെ;
സ്നേഹിക്കുന്നേശു,
വേദം കീര്‍ത്തിക്കുന്നേ
                    1
സ്നേഹിക്കുന്നാന്‍ മരിച്ചോന്‍
സ്വര്‍ഗ്ഗവാതില്‍ തുറപ്പാന്‍;
എന്‍റെ പാപം നീക്കും താന്‍,
വരട്ടെ ചെറു ബാലര്‍- (സ്നേഹി..)
                     2
സ്നേഹിക്കും യേശു പാര്‍ക്കും
എന്നരികില്‍ എന്നേയ്ക്കും;
സ്നേഹിച്ചാല്‍ ഞാന്‍ മരിക്കും
അന്നീശോവീട്ടില്‍ ചേര്‍ക്കും- (സ്നേഹി..)

11.d
ശാന്തനാകും യേശുവേ ! പൈതലാമെന്നെ നോക്കി
എന്നിൽ കനിവു തോന്നി എന്നിൽ കുടികൊള്ളുക

നിന്നെ തേടി വന്നെത്തും എന്നെച്ചേർത്തു രക്ഷിക്ക
നിന്റെ രാജ്യം തന്നിലെ എനിക്കിടം തരിക

ഇമ്പമായ് നോക്കി വേഗാൽ എന്നെ കയ്യിൽ  അണയ്ക്ക
നിൻ പ്രിയ പൈതലാവാൻ ശുദ്ധി ചെയ്ക ഇന്നെന്നെ

സ്നേഹം തിങ്ങും യേശുവേ പൈതലാമെന്നെ നോക്കി
കൃപ തോന്നി രക്ഷിച്ചു മോക്ഷ ഭാഗ്യം നൽകണേ11 .e
http://www.hymntime.com/tch/htm/h/o/l/holstdiv.htm

Holy Spirit, truth divine,
Dawn upon this soul of mine;
Word of God and inward light
Wake my spirit, clear my sight.

Holy Spirit, love divine,
Glow within this heart of mine;
Kindle every high desire;
Perish self in Thy pure fire.

Holy Spirit, power divine
Fill and nerve this will of mine;
Grant that I may strongly live,
Bravely bear, and nobly strive.

Holy Spirit, right divine,
King within my conscience reign;
Be my Lord, and I shall be
Firmly bound, forever free.

Holy Spirit, peace divine,
Still this restless heart of mine;
Speak to calm this tossing sea,
Stayed in Thy tranquility.

Holy Spirit, joy divine,
Gladden Thou this heart of mine;
In the desert ways I sing,
Spring, O well, forever spring.

Now incline me to repent,
Let me now my sins lament,
Now my foul revolt deplore,
Weep, believe, and sin no more.


11 .f
http://www.hymntime.com/tch/htm/j/e/s/u/jesuslme.htm

Jesus loves me—this I know,
For the Bible tells me so;
Little ones to Him belong—
They are weak, but He is strong.
        Refrain
Yes, Jesus loves me!
Yes, Jesus loves me!
Yes, Jesus loves me!
The Bible tells me so.

Jesus loves me—He who died
Heaven’s gate to open wide;
He will wash away my sin,
Let His little child come in.
Refrain
Jesus loves me—loves me still,
Though I’m very weak and ill;
From His shining throne on high
Comes to watch me where I lie.
Refrain
Jesus loves me—He will stay
Close beside me all the way,
Then His little child will take
Up to Heaven for His dear sake.


11 .g
http://www.hymntime.com/tch/htm/g/e/n/gentleje.htm

Gentle Jesus, meek and mild,
Look upon a little child;
Pity my simplicity,
Suffer me to come to Thee.

Fain I would to Thee be brought,
Dearest God, forbid it not;
Give me, dearest God, a place
In the kingdom of Thy grace

Lamb of God, I look to Thee;
Thou shalt my Example be;
Thou art gentle, meek, and mild;
Thou wast once a little child.

Fain I would be as Thou art;
Give me Thine obedient heart;
Thou art pitiful and kind,
Let me have Thy loving mind.

Let me, above all, fulfill
God my heav’nly Father’s will;
Never His good Spirit grieve;
Only to His glory live.

Thou didst live to God alone;
Thou didst never seek Thine own;
Thou Thyself didst never please:
God was all Thy happiness.

Loving Jesus, gentle Lamb,
In Thy gracious hands I am;
Make me, Savior, what Thou art,
Live Thyself within my heart.

I shall then show forth Thy praise,
Serve Thee all my happy days;
Then the world shall always see
Christ, the holy Child, in me.

കാണും വരെ ഇനി / God be with you till we

10.a
കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മില്‍
കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ദൈവം
തന്‍ ദിവ്യ നടത്തിപ്പാലെ-
കാത്തു പാലിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ

ഇനി നാം ഇനി നാം—
യേശു മുന്‍ ചേരും വരെ
ഇനി നാം ഇനി നാം—
ചേരും വരെ പാലിക്കട്ടെ! താന്‍

കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മില്‍
തന്‍ തിരു ചിറകിന്‍ കീഴില്‍
നല്‍കി എന്നും ദിവ്യ മന്നാ
കാത്തു പാലിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ

കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മില്‍
സ്നേഹമാകും തൈലം പൂശി
ദൈവ വേലക്കായി എന്നും
കാത്തു പാലിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ*

കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മില്‍
തന്‍ തൃക്കരങ്ങളില്‍ ഏന്തി
അനര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍ കൂടെയും
കാത്തു പാലിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ

കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മില്‍
വാഗ്ദത്തങ്ങള്‍ ഓര്‍പ്പിച്ചെന്നും
സ്വര്‍ നിക്ഷേപം പകര്‍ന്നെന്നും
കാത്തു പാലിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ*

കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മില്‍
രോഗ ദുഖ നാളിലെന്നും
കൈവിടാതെ ചാരെ നിന്നു
കാത്തു പാലിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ*

കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മില്‍
സ്നേഹക്കൊടിയതിന്‍ കീഴില്‍
മൃത്യുവിന്മേല്‍ ജയം നല്‍കി
കാത്തു പാലിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ

കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മില്‍
അന്ത്യകാലം വരെ എന്നും
അഗ്നി രഥം മറയുവോളം
കാത്തു പാലിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ*


10.b
http://www.hymntime.com/tch/htm/g/b/e/gbewiyou.htm

God be with you till we meet again;
By His counsels guide, uphold you,
With His sheep securely fold you;
God be with you till we meet again.
          Refrain
Till we meet, till we meet,
Till we meet at Jesus’ feet;
Till we meet, till we meet,
God be with you till we meet again.

God be with you till we meet again;
Neath His wings protecting hide you;
Daily manna still provide you;
God be with you till we meet again.

God be with you till we meet again;
With the oil of joy anoint you;
Sacred ministries appoint you;
God be with you till we meet again.

God be with you till we meet again;
When life’s perils thick confound you;
Put His arms unfailing round you;
God be with you till we meet again.

God be with you till we meet again;
Of His promises remind you;
For life’s upper garner bind you;
God be with you till we meet again.

God be with you till we meet again;
Sicknesses and sorrows taking,
Never leaving or forsaking;
God be with you till we meet again.

God be with you till we meet again;
Keep love’s banner floating o’er you,
Strike death’s threatening wave before you;
God be with you till we meet again.


God be with you till we meet again;
Ended when for you earth’s story,
Israel’s chariot sweep to glory;
God be with you till we meet again.

തെറ്റി ഞാൻ കാണാതെ/ ര-ക്ഷകൻ കൂടെ ഞാൻ/ Down in the valley with my

9.a
തെറ്റി ഞാൻ കാണാതെ പോയോരാടു പോലയ്യോ
ചുറ്റി പാരം കാടാകെ നാഥനില്ലാതെ
വിട്ടു നിൻ വഴികൾ കല്പനകൾ എന്നിവ
പട്ടു എൻ ഹൃദയം ഘോരകൃത്യത്താൽ

   ശുദ്ധമാക്ക എന്നെ ആകമാനം 
   ശുദ്ധനാം യേശുവേ നിന്റെ രക്തത്താൽ 
   ശുദ്ധമാക്ക എന്നെ ആകമാനം 
   ശുദ്ധനാം യേശുവേ നിന്റെ രക്തത്താൽ 

ദുഷ്ടരായ കള്ളർ കൈയ്യിൽ പെട്ടവനെപോൽ
ദുഷ്ടരാകും പെയ്ഗണത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടഹോ
കഷ്ടതയിൽ വീണുഴലും എഴയാമെന്നെ
തൃക്കരത്തിലേന്തി സ്വസ്ഥമാക്കുക

നല്ലിടയനാകുമെന്റെ പൊന്നുകാന്താ നിൻ
വല്ലഭത്താലുള്ളലിഞ്ഞു തേടുക എന്നെ
ശക്തനാക്കുകാകമാനം ക്ഷീണനാമെന്നെ
കെട്ടുക എൻ പാപമുറിവുകളെ

എൻ ആത്മാവേ ഉള്ളിൽ ഖേദിക്കുന്നതെന്തിന്നു
തന്റെ ജീവൻ എകിയോൻ താൻ നിന്നെ വിടുമോ?
താൻ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകും സ്വർഗ്ഗസീയോനിൽ
തൻ വിളികേട്ടു സന്നിധൗ ചെല്ലുകിൽ

9.b.
http://www.hymntime.com/tch/non/mal/follow_on_mal.htm
ര-ക്ഷകൻ കൂടെ ഞാൻ താഴ് വാരെ പോയിടും
പൂക്കളും അരുവിയും കുളിർ എ-കിടും
താൻ നടത്തും പാത എല്ലാം പിൻ തുടർന്നിടും
തൻ പാതെ ഗമിച്ചു ഞാൻ ജയം നേടും!
             പല്ലവി
പോകാം പോകാം യേശു പാതെ പോകാം
എന്തുവ-ന്നാലും തൻ പാതെ പോയീടാം
പോകാം പോകാം യേശു പാതെ പോകാം
താൻ നടത്തും പാതെ നാം പിൻ-പോ-യീ-ടാം

ര-ക്ഷകൻ കൂടെ ഞാൻ താഴ് വാരെ പോയിടും
ഭീകരമാം കാറ്റും കോളും ഉ-ണ്ടെങ്കിലും
തൻ കരം പിടി-ച്ചെന്നാൽ ഭയം വരില്ലോട്ടും
നാഥൻ കൂടെയുള്ളതാൽ ഞാൻ പേ-ടി-ക്കാ

താഴ്-വാരെയോ വൻ ഘോര പാറക്കെട്ടിലോ
ഏതു പാത-യായെ-ന്നാലും പിൻ-ഗമിക്കാം
സ്വൈ-രമായി താൻ നടത്തും തന്റെ പാതയിൽ
ശുദ്ധരോത്തു നാമും ചേരും സ്വർ-ദേശേ

9.c
http://www.hymntime.com/tch/htm/f/o/l/followon.htm

Down in the valley with my Savior I would go,
Where the flowers are blooming and the sweet waters flow;
Everywhere He leads me I would follow, follow on,
Walking in His footsteps till the crown be won.
               Refrain
Follow! follow! I would follow Jesus!
Anywhere, everywhere, I would follow on!
Follow! follow! I would follow Jesus!
Everywhere He leads me I would follow on!

Down in the valley with my Savior I would go,
Where the storms are sweeping and the dark waters flow;
With His hand to lead me I will never, never fear,
Danger cannot fright me if my Lord is near.
 
Down in the valley, or upon the mountain steep,
Close beside my Savior would my soul ever keep;
He will lead me safely in the path that He has trod,
Up to where they gather on the hills of God.

Tuesday, March 17, 2015

ക്രൈസ്തവരെ വന്ദനക്കുണരിൻ / Christians, awake,

8.a
ക്രൈസ്തവരെ വന്ദനക്കുണരിൻ
ക്രി-സ്തു കന്യാജാതം ചെയ്ത നാളിൽ
ഭാഗ്യോദയെ- അത്ഭുതമീ സ്നേഹം
ആ-ഗോചരമല്ലോ ഇതിൻ മർമ്മം
വാനേ ദൂതന്മാർ പാടി ഇതാദ്യം
മാനു-ഷ്യാവതാരം ഘോഷിച്ചവർ

കാവൽ കാക്കും ഇടയരും കേട്ടു
ദൈവ-ദൂത സ്വരം "ഭയം വേണ്ട"
നല്ല വാർത്ത കൊണ്ടുവരുന്നു ഞാൻ
എ-ല്ലാവർക്കുമുള്ളോരു രക്ഷകൻ
ഇന്നു ജനിച്ചു. ദൈവ വാഗ്ദാത്തം
ഒന്നു-പോലും പിഴക്കാ നിശ്ചയം

ദൂത ഗണം ആകാശം മുഴക്കും
ഗീതം പാടി ആർത്തു "ഇന്നതത്തിൽ
ദൈവത്തിനു മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ
ദൈവ-പ്രസാദമുള്ളോർക്കു സാമം"
വീണ്ടെടുപ്പിൻ സ്നേ-ഹം ദൂതന്മാർക്കും
പണ്ടേ ആ-ശ്ചര്യം ഗീതവു-മത്

ആട്ടിടയർ ഓടി ബേത്ലേമിന്നു
കുട്ടിയെ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കണ്ടവർ
രക്ഷകനെ അമ്മയോടു കൂടെ
സൂക്ഷ്മം ദൂതവാക്യം എന്നറിഞ്ഞു
സാ-ക്ഷിച്ചെങ്ങും അത്ഭുത കാഴ്ച്ചയെ
ഘോഷി-ച്ചോരാദ്യം യേശുവെ ഇവർ 

ക്രിസ്-മസ് മോദം ആട്ടിടയരെ പോൽ
പ്രസ്താവിക്കാം സ്തോത്ര സ്വരത്തോടെ 
നഷ്ടം തീർക്കും ഈ ശിശുവിനെ നാം
തോട്ടി തൊട്ടു ക്രൂശോളം നോക്കി കാണ്‍
നിഷ്ടയോടെ പിൻ-ചെൽക കൃപയാൽ
നഷ്ട-സ്വർ-ഗ്ഗം വീണ്ടും പ്രാപി-പ്പോളം

ഗീതം പാടാം രക്ഷയിൻ മോദത്താൽ
ദൂതർ മദ്ധ്യേ നില്ക്കാം ജയം കൊണ്ടു
ഇന്ന് പിറ-ന്നവന്റെ മഹത്വം
മി-ന്നുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചുറ്റും
നി-ത്യം പാടും ര-ക്ഷപ്പെട്ടോർ സ്തുതി
നിത്യ-നാം സ്വർഗ്ഗീയ രാജാ-വിന്നു.

8.b
http://www.hymntime.com/tch/htm/c/a/s/casthamo.htm

Christians, awake, salute the happy morn
Whereon the Savior of the world was born.
Rise to adore the mystery of love
Which hosts of angels chanted from above,
With them the joyful tidings first begun
Of God incarnate and the virgin’s son.

Then to the watchful shepherds it was told,
Who heard th’angelic herald’s voice, Behold,
I bring good tidings of a Savior’s birth
To you and all the nations of the earth;
This day hath God fulfilled His promised Word;
This day is born a Savior, Christ the Lord.


He spoke; and straightaway the celestial choir
In hymns of joy, unknown before, conspire;
The praises of redeeming love they sang,
And Heav’n’s whole orb with alleluias rang.
God’s highest glory was their anthem still,
Peace on the earth and unto men good will.

To Bethl’hem straight th’enlightened shepherds ran
To see the wonder God had wrought for man
And found, with Joseph and the blessèd maid,
Her son, the Savior, in a manger laid;
Then to their flocks, still praising God, return,
And their glad hearts with holy rapture burn.

Like Mary let us ponder in our mind
God’s wondrous love in saving lost mankind!
Trace we the babe, who hath retrieved our loss,
From His poor manger to His bitter cross,
Tread in His steps, assisted by His grace,
Till man’s first heav’nly state again takes place.

Then may we hope, th’angelic hosts among,
To sing, redeemed, a glad triumphal song.
He that was born upon this joyful day
Around us all His glory shall display.
Saved by His love, incessantly we sing
Eternal praise to Heav’n’s almighty king.

യേശു എൻ സ്വന്തം/ നിശ്ചയമേശു/ ഹാ! എത്ര ഭാഗ്യം / നീ മതിയായ /Blessèd assurance

7.a
http://www.hymntime.com/tch/non/mal/blessed_assurance2_mal.htm
യേശു എൻ സ്വന്തം ഹല്ലേലുയ്യാ!
എന്നുടെ ഭാഗ്യം ചൊല്ലിക്കൂടാ
പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയ്!
കണ്ടാലും സർവ്വം പുതിയതായ്‌!

എനിക്ക് പാട്ടും പ്രശംസയും
ദൈവ കുഞ്ഞാടും തൻ കുരിശും (2)

യേശു എൻ സ്വന്തം ഹല്ലേലുയ്യാ!
തീർന്നു എൻ ആന്ധ്യം നീങ്ങി രാവും
ഇരുട്ടിൻ പാശം അറുത്തു താൻ
ജീവപ്രകാശം കാണുന്നു ഞാൻ

യേശു എൻ സ്വന്തം ഹല്ലേലുയ്യാ!
തുറന്ന സ്വർഗ്ഗം കാണുന്നിതാ
പാപം താൻ നീക്കി രക്തത്തിനാൽ
ദൈവകുഞ്ഞാക്കി അത്മാവിനാൽ

യേശു എൻ സ്വന്തം ഹല്ലേലുയ്യാ!
ഈ സ് നേഹ ബന്ധം നില്ക്കും സദാ
മരണത്തോളം സ് നേഹിച്ചു താൻ
നിത്യതയോളം സ് നേഹിക്കും താൻ

യേശു എൻ സ്വന്തം ഹല്ലേലുയ്യാ!
നിന്റെ സമ്പാദ്യം ഞാൻ രക്ഷകാ
നീ എൻ കർത്താവും സ് നേഹിതനും
ജീവ ദാതാവും സകലവും
7.b
 http://www.hymntime.com/tch/non/mal/blessed_assurance_mal.htm
നിശ്ചയമേശു എന്റെ സ്വന്തം
ദിവ്യമഹത്വം അനുഭവം
രക്ഷിച്ചു എന്നെ വീണ്ടെടുത്തു
ധ്വീജനായി രക്തത്തില്‍ കുളിച്ചു

ഇതെന്റെ സാക്ഷി എന്‍ ഗീതം ഹേ
ഈശോയെ വാഴ്ത്തും എന്നെന്നേക്കും
ഇതെന്റെ സാക്ഷി എന്‍ ഗീതം ഹേ
ഈശോയെ വാഴ്ത്തും എന്നെന്നേക്കും

പൂര്‍ണ്ണമാം താഴ്മ സ്വസ്തതയും
യേശുവിലെനിക്കാനന്തവും
കാത്തിരുന്നു ഞാന്‍ കണ്ണുയര്‍ത്തി
സ്നേഹസമുദ്രേ മുങ്ങിയഹോ

പൂര്‍ണ്ണമാം താഴ്മ ആനന്ദം താന്‍
സന്തോഷ കാഴ്ച കാണുന്നേ ഞാന്‍
ദൂതരിറങ്ങി മേലില്‍നിന്നും
സ്നേഹത്തിന്‍ ശബ്ദം കേള്‍പ്പിക്കുന്നു

7.c1.
 https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3681995027633726507#editor/target=post;postID=8260494324258572506

 ഹാ! എത്ര ഭാഗ്യം ഉണ്ടെനിക്കു ഓർക്കുകിലുള്ളം തുള്ളിടുന്നു
    ഞാനിന്നു പാടി ആനന്ദിക്കും ഞാനെന്നുമേശുവേസ്തുതിക്കും
                        പല്ലവി
    ഹാ! എന്റെ ഭാഗ്യം അനന്തമേ- ഇതു സൗഭാഗ്യജീവിതമേ (2)

2.ലോകത്തിൽ ഞാനോ ഹീനനത്രെ- ശോകമെപ്പോഴും ഉണ്ടെനിക്കു
  മേഘത്തിലേശു വന്നീടുമ്പോൾ എന്നെ അൻപോടു ചേർത്തിടുമേ.....ഹാ! എത്ര ഭാഗ്യം

3.ദൈവത്തിൻ രാജ്യമുണ്ടെനിക്കായ് ദൈവകുഞ്ഞാടും ശിഷ്യരുമായ്
  വിശുദ്ധർ കൂട്ടം ചേർന്നിരിക്കും പന്തിയിൽ ചേർന്നു ഞാൻ ഭുജിക്കും....ഹാ! എത്ര ഭാഗ്യം

4.കണ്ണുനീരെല്ലാം താൻ തുടക്കും വർണ്ണവിശേഷമായുദിക്കും
   ജീവകിരീടമെൻ ശിരസ്സിൽ കർത്തൻ വെച്ചീടുന്നാസദസ്സിൽ...........ഹാ! എത്ര ഭാഗ്യം

5.വെൺനിലയങ്കികൾ ധരിച്ച് പൊൻ കുരുത്തോലകൾ പിടിച്ചു
   ദൈവകുഞ്ഞാടിനെ സ്തുതിച്ചു പാടും ഞാനന്നുമാനന്ദിച്ചു-..................ഹാ! എത്ര ഭാഗ്യം

6.ഹാ! എത്രഭാഗ്യം ഉണ്ടെനിക്കു വർണ്ണിപ്പാൻ ത്രാണിയില്ലെനിക്കു
   മഹത്വഭാഗ്യം തന്നെയിതിൻ സമത്തിലൊന്നും ഇല്ലിഹത്തിൽ........ഹാ! എത്ര ഭാഗ്യം

7.d
നീ മതിയായ ദൈവമല്ലോ നിന്‍ കൃപ സത്യം സാദ്ധ്യമല്ലോ
നീ സര്‍വ്വ ശക്തന്‍ തന്നെ പരാ! നീ മതി സാധുവിന്നു സദാ

നീയോഴിഞ്ഞാരും വേണ്ടെനിക്ക്
നിന്‍ കൃപയേറെ താ പരനെ (2)

നീ മതിയായ ദൈവമല്ലോ- സര്‍വ്വവും നിന്നാല്‍ സാദ്ധ്യമല്ലോ
നീയെന്നെ വീണ്ടെടുത്തതിനാല്‍- നീയെന്റെ ശക്തിയായതിനാല്‍

നീ മതിയായ ദൈവമല്ലോ- നിന്തിരുനാമം ശുദ്ധമല്ലോ
ലജ്ജപ്പെടാത്തോര്‍ സാക്ഷിയായി - ലോകത്തിലെന്നെ കാക്കേണം നീ.

നീ മതിയായ ദൈവമല്ലോ- എന്റെ വിശ്വാസം നിന്നിലല്ലോ
നിന്‍ കൃപയെനിക്കുമതിയെ- എന്തുവന്നാലും എന്‍ നിധിയെ

നീ മതിയായ ദൈവമല്ലോ- സര്‍വ്വ സമ്പൂര്‍ണ്ണന്‍ ആകുന്നല്ലോ
നീ എനിക്കായി ജീവിക്കുന്നു- നിങ്കല്‍ എല്ല്ലാം ഇന്നേല്പിക്കുന്നു.

നീ മതിയായ ദൈവമല്ലോ- ജീവമൊഴികള്‍ നിന്നിലല്ലോ
നിന്നെ വിട്ടെങ്ങു പോകുമെങ്ങള്‍- നിന്നിലുണ്ടെന്നും ആശിഷങ്ങള്‍

7.e
http://www.hymntime.com/tch/htm/b/l/e/blesseda.htm

Blessèd assurance, Jesus is mine!
O what a foretaste of glory divine!
Heir of salvation, purchase of God,
Born of His Spirit, washed in His blood.
                 Refrain
This is my story, this is my song,
Praising my Savior, all the day long;
This is my story, this is my song,
Praising my Savior, all the day long.

Perfect submission, perfect delight,
Visions of rapture now burst on my sight;
Angels descending bring from above
Echoes of mercy, whispers of love.

Perfect submission, all is at rest
I in my Savior am happy and blest,
Watching and waiting, looking above,
Filled with His goodness, lost in His love.

Monday, March 16, 2015

ഭൂവാസികൾ / ആദിത്യൻ ഉദി/ All people that on earth

6. a.
ഭൂവാസികൾ സർവ്വരുമേ സന്തോഷമുള്ള സ്വരത്തെ
കർത്താവിന്നുയർത്തീടുവിൻ ആനന്ദത്തോടെ വന്ദിപ്പിൻ

യഹോവ ദൈവം എന്നുമേ നാം അല്ല അവൻ മാത്രമേ
നമ്മെ നിര്മ്മിച്ചു പാലിച്ചു തൻ ജനമായ് വീണ്ടെടുത്തു

തൻ ആലയേ പ്രവേശിപ്പിൻ ആനന്ദത്തോടെ സ്തുതിപ്പിൻ
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടുവിൻ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിപ്പിൻ.

തൻ സ്നേഹം നിത്യമുള്ളതു തൻ കൃപ സ്ഥിരമുള്ളതു
തൻ വാഗത്തങ്ങൾ ഒക്കെയും എപ്പോഴും താൻ നിവർത്തിക്കും

6. b.
ആദിത്യൻ ഉദിച്ചീടുന്ന ദേശങ്ങളിലെല്ലാമേശു 
അന്തമില്ലാത്തോരു രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു വാഴും എന്നേയ്ക്കും

നാനാ ദേശക്കാരെല്ലാരും തൻ സ്നേഹത്തിൻ സ്തുതിപാടും
പൈതങ്ങൾ കൂടെ ഘോഷിക്കും വിശേഷമാം തൻ നാമത്തെ

യാചനകൾ സ്തോത്രമെല്ലാം തൻ നാമത്തിൽ ഉയർന്നീടും
നാനാ ജനം വണങ്ങീടും  രാജാധിരാജൻ കർത്തനെ

വേദന, ക്ലേശം, പാപവും പോകും അശേഷം എന്നേയ്ക്കും
സ്വാതന്ത്ര്യം, ഭാഗ്യം, പൂർണ്ണത എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചീടും

ലോകർ വരട്ടെ തൻ മുൻപിൽ സ്തുതി സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ
മേൽ ലോകസൈന്യം പാടട്ടെ ഭൂമി ചൊല്ലീടട്ടെ, ആമേൻ.

6. c.
http://www.hymntime.com/tch/htm/d/o/x/doxology.htm

Praise God, from whom all blessings flow;
Praise Him, all creatures here below;
Praise Him above, ye heavenly host;
Praise Father, Son, and Holy Ghost.
6. d.
http://www.hymntime.com/tch/htm/a/l/l/p/allpeopl.htm

All people that on earth do dwell,
Sing to the Lord with cheerful voice.
Him serve with fear, His praise forth tell;
Come ye before Him and rejoice.

The Lord, ye know, is God indeed;
Without our aid He did us make;
We are His folk, He doth us feed,
And for His sheep He doth us take.

O enter then His gates with praise;
Approach with joy His courts unto;
Praise, laud, and bless His name always,
For it is seemly so to do.

For why? the Lord our God is good;
His mercy is for ever sure;
His truth at all times firmly stood,
And shall from age to age endure.

To Father, Son and Holy Ghost,
The God whom Heaven and earth adore,
From men and from the angel host
Be praise and glory evermore.

6. e.
http://www.hymntime.com/tch/htm/j/s/r/jsreign.htm

Jesus shall reign where’er the sun
Does his successive journeys run;
His kingdom stretch from shore to shore,
Till moons shall wax and wane no more.

Behold the islands with their kings,
And Europe her best tribute brings;
From north to south the princes meet,
To pay their homage at His feet.

There Persia, glorious to behold,
There India shines in eastern gold;
And barbarous nations at His word
Submit, and bow, and own their Lord.

To Him shall endless prayer be made,
And praises throng to crown His head;
His name like sweet perfume shall rise
With every morning sacrifice.

People and realms of every tongue
Dwell on His love with sweetest song;
And infant voices shall proclaim
Their early blessings on His name.

Blessings abound where’er He reigns;
The prisoner leaps to lose his chains;
The weary find eternal rest,
And all the sons of want are blessed.

Where He displays His healing power,
Death and the curse are known no more:
In Him the tribes of Adam boast
More blessings than their father lost.

Let every creature rise and bring
Peculiar honors to our King;
Angels descend with songs again,
And earth repeat the loud amen!

6. f.
http://www.hymntime.com/tch/htm/a/w/a/awakemys.htm

Awake, my soul, and with the sun
Thy daily stage of duty run;
Shake off dull sloth, and joyful rise,
To pay thy morning sacrifice.

Thy precious time misspent, redeem,
Each present day thy last esteem,
Improve thy talent with due care;
For the great day thyself prepare.

By influence of the Light divine
Let thy own light to others shine.
Reflect all Heaven’s propitious ways
In ardent love, and cheerful praise.

In conversation be sincere;
Keep conscience as the noontide clear;
Think how all seeing God thy ways
And all thy secret thoughts surveys.

Wake, and lift up thyself, my heart,
And with the angels bear thy part,
Who all night long unwearied sing
High praise to the eternal King.

All praise to Thee, who safe has kept
And hast refreshed me while I slept
Grant, Lord, when I from death shall wake
I may of endless light partake.

Heav’n is, dear Lord, where’er Thou art,
O never then from me depart;
For to my soul ’tis hell to be
But for one moment void of Thee.

Lord, I my vows to Thee renew;
Disperse my sins as morning dew.
Guard my first springs of thought and will,
And with Thyself my spirit fill.

Direct, control, suggest, this day,
All I design, or do, or say,
That all my powers, with all their might,
In Thy sole glory may unite.

I would not wake nor rise again
And Heaven itself I would disdain,
Wert Thou not there to be enjoyed,
And I in hymns to be employed.

Praise God, from whom all blessings flow;
Praise Him, all creatures here below;
Praise Him above, ye heavenly host;
Praise Father, Son, and Holy Ghost.

6.g.
Glory to Thee, who safe has kept
And hast refreshed me whilst I slept;
Grant, Lord when I from death shall wake,
I may of endless light partake.

Lord, I my vows to Thee renew;
Disperse my sins as morning dew;
Guard my first springs of thought and will,
And with Thyself my spirit fill.

Direct, control, suggest, this day,
All I design or do or say;
That all my powers, with all their might,
In Thy sole glory may unite.

6. h
http://www.hymntime.com/tch/htm/f/o/r/forinthy.htm

Forth in Thy name, O Lord, I go,
My daily labor to pursue;
Thee, only Thee, resolved to know
In all I think, or speak, or do.

The task Thy wisdom hath assigned,
O let me cheerfully fulfill;
In all my works Thy presence find,
And prove Thy good and perfect will.

Preserve me from my calling’s snare,
And hide my simple heart above,
Above the thorns of choking care,
The gilded baits of worldly love.

Thee may I set at my right hand,
Whose eyes mine inmost substance see,
And labor on at Thy command,
And offer all my works to Thee.

Give me to bear Thy easy yoke,
And every moment watch and pray,
And still to things eternal look,
And hasten to Thy glorious day.

For Thee delightfully employ
Whate’er Thy bounteous grace hath given;
And run my course with even joy,
And closely walk with Thee to Heaven.

എല്ലാരും യേശു നാമത്തെ/ All hail the power of Jesus' name!

5.a
എല്ലാരും യേശു നാമത്തെ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തീടിൻ
മന്നനായ് വാഴിപ്പിൻ ദൂതർ നാം വാഴ്ത്തിൻ വാഴ്ത്തിൻ
വാഴ്ത്തിൻ വാഴ്ത്തിൻ യേശുവേ

യാഗപീഠത്തിൻ കീഴുള്ള തൻ രക്തസാക്ഷികൾ
പുകഴ്ത്തിശ്ശായിൻ മുളയെ നാം വാഴ്ത്തിൻ വാഴ്ത്തിൻ
വാഴ്ത്തിൻ വാഴ്ത്തിൻ യേശുവേ

വീണ്ടെടുത്ത യിസ്രായേലിൻ ശേഷിച്ചോർ ജനമേ
വാഴ്ത്തീടിൻ രക്ഷിതാവിനെ നാം വാഴ്ത്തിൻ വാഴ്ത്തിൻ
വാഴ്ത്തിൻ വാഴ്ത്തിൻ യേശുവേ

ഭൂജാതി ഗോത്രം ഏവരും ഭൂപനെ കീർത്തിപ്പിൻ
ബഹുലപ്രഭാവൻ തന്നെ നാം വാഴ്ത്തിൻ വാഴ്ത്തിൻ
വാഴ്ത്തിൻ വാഴ്ത്തിൻ യേശുവേ

സ്വർഗ്ഗസൈന്യത്തോടോന്നായ് നാം സാഷ്ടാംഗം വീണിടാം
നിത്യ ഗീതത്തിൽ യോജിച്ചു നാം വാഴ്ത്തിൻ വാഴ്ത്തിൻ
വാഴ്ത്തിൻ വാഴ്ത്തിൻ യേശുവേ
5.b
http://www.hymntime.com/tch/htm/a/h/t/ahtpojn.htm

All hail the power of Jesus’ name! Let angels prostrate fall;
Bring forth the royal diadem, and crown Him Lord of all.
Bring forth the royal diadem, and crown Him Lord of all.

Let highborn seraphs tune the lyre, and as they tune it, fall
Before His face who tunes their choir, and crown Him Lord of all.
Before His face who tunes their choir, and crown Him Lord of all.

Crown Him, ye morning stars of light, who fixed this floating ball;
Now hail the strength of Israel’s might, and crown Him Lord of all.
Now hail the strength of Israel’s might, and crown Him Lord of all.

Crown Him, ye martyrs of your God, who from His altar call;
Extol the Stem of Jesse’s Rod, and crown Him Lord of all.
Extol the Stem of Jesse’s Rod, and crown Him Lord of all.

Ye seed of Israel’s chosen race, ye ransomed from the fall,
Hail Him who saves you by His grace, and crown Him Lord of all.
Hail Him who saves you by His grace, and crown Him Lord of all.

Hail Him, ye heirs of David’s line, whom David Lord did call,
The God incarnate, Man divine, and crown Him Lord of all,
The God incarnate, Man divine, and crown Him Lord of all.

Sinners, whose love can ne’er forget the wormwood and the gall,
Go spread your trophies at His feet, and crown Him Lord of all.
Go spread your trophies at His feet, and crown Him Lord of all.

Let every tribe and every tongue before Him prostrate fall
And shout in universal song the crownèd Lord of all.
And shout in universal song the crownèd Lord of all.

Sunday, March 15, 2015

കൂടെ പാർക്ക, നീ അതിസുന്ദ/ യഹോവ നിന്റെ/ ആവസിക്ക/ Abide with me

4a,
http://www.hymntime.com/tch/non/mal/abide_with_me_mal.htm

കൂടെ പാര്‍ക്ക നേരം വൈകുന്നിതാ
കൂരിരുളേറുന്നു പാര്‍ക്ക ദേവാ
ആശ്രയം വേറില്ലാ നേരം തന്നില്‍
ആശ്രിത വത്സലാ കൂടെ പാര്‍ക്ക

ആയുസ്സാം ചെറുദിനം ഓടുന്നു
ഭൂസന്തോഷ മഹിമ മങ്ങുന്നു
ചുറ്റിലും കാണുന്നു മാറ്റം കേടും
മാറ്റമില്ലാ ദേവാ കൂടെ പാര്‍ക്ക

നോട്ടം പോരാ - വാക്കുകളും പോരാ
വാത്സല്ല്യമായ്, ദീര്‍ഘ ക്ഷമയോടെ
ശിഷ്യരോടോത്തു പാര്‍ത്ത നാള്‍കള്‍ പോല്‍
എന്നുമെന്‍ സ്വന്തമായ് കൂടെ പാര്‍ക്ക.*

രാജരാജന്‍ പോല്‍ ഭയങ്കരനായ്
സാധുവെ ദര്‍ശ്ശിച്ചീടരുതേ നിന്‍
ചിറകിന്‍ കീഴ് സൗഖ്യവരമോടെ
നന്മ ദയ നല്‍കി കൂടെ പാര്‍ക്ക.

ഏകി കഷ്ടതയില്‍ സഹതാപം
അപേക്ഷയില്‍ മനസ്സലിവോടെ
നിസ്സഹായരിന്‍ സഹായകനായ്
വന്നു രക്ഷിച്ചു നീ കൂടെ പാര്‍ക്ക.

സദാനിന്‍ സാന്നിദ്ധ്യം വേണം താതാ
പാതകന്മേല്‍ ജയം നിന്‍ കൃപയാല്‍
തുണ ചെയവാന്‍ നീയല്ലാതാരുള്ളൂ
സന്തോഷ സന്താപേ കൂടെ പാര്‍ക്ക.

ശത്രുഭയമില്ലാ നീ ഉണ്ടെങ്കില്‍
ലോകകണ്ണീരിന്നില്ല കൈപ്പൊട്ടും
പാതാളമേ ജയമെവിടെ നിന്‍
മൃത്യു മുള്‍ പോയ് ജയം കൂടെ പാര്‍ക്ക.

കണ്ണടഞ്ഞീടുമ്പോള്‍ നിന്‍ ക്രൂശ്ശിനെ
കാണിക്ക മേല്‍ ലോകമഹിമയും
ഭൂമിഥ്യ; നിഴല്‍ ഗമിക്കുന്നിതാ
ഭാഗ്യോദയമായ് നീ കൂടെ പാര്‍ക്ക.

4.b
നീ അതിസുന്ദരൻ മനുജരിൽ
ഈയഖിലാണ്ധത്തിൻ മാരാജൻ നീ
നാശപാത്രായ നരരെ നിൻ
ക്രൂശിലെ മൃത്യുവാൽ  വീണ്ടെടുത്തു.

നീ അതിസുന്ദരൻ മനുജരിൽ
ഈ വിധം പ്രേമം നാസ്തി ഭൂവിയിൽ
'ദൈവം സ്നേഹം' എന്നു  ക്രൂശിന്മേൽ നീ
സർവ്വ ലോകത്തിന്നും കാണിച്ചഹോ

നീ അതിസുന്ദരൻ മനുജരിൽ
സീമയില്ലാത്ത ഈവണ്ണം സ്നേഹം;
ആകർഷിക്കുന്നെല്ലാ ലോകത്തേയും
നിങ്കലേക്കു കാലഭേദമെന്ന്യേ

നീ അതിസുന്ദരൻ മനുജരിൽ 
നിന്നധിവാസമുള്ള ഹൃദയം
നാളിൽ നാളിൽ രൂപാന്തരമതും
പ്രാപിക്കുന്നാത്മ വ്യാപാരം മൂലം

നീ അതിസുന്ദരൻ മനുജരിൽ 
ജീവ വിശ്വാസത്താൽ നിന്നോടെന്നും
യോജിച്ചു ജീവിക്കും ദൈവമക്കൾ
തേജസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു നിത്യം.

നീ അതിസുന്ദരൻ മനുജരിൽ
തീരും നിൻ  ശിഷ്യരും സുന്ദരരായ്
സ്വാർതരഹിതരായ് ദൈവത്തേയും
മർത്ത്യരേയും അവർ സ്നേഹിക്കുന്നു.

നീ അതിസുന്ദരൻ മനുജരിൽ
നീതിമാൻ, മാ കൃപാലു  സൌമ്യവാൻ
സ്നേഹരൂപൻ മഹാപരിശുദ്ധാൻ
സർവ്വാംഗസുന്ദരൻ, ചേതോഹരൻ.

നീ അതിസുന്ദരൻ മനുജരിൽ
ഈയെന്റെയുള്ളത്തിൽ പ്രിയതമൻ
നിന്നോറ്റുകൂടെ മന്നിടെ വാസം
ഉന്നതാനന്ദപ്രദം, മാ ഭാഗ്യം.

നീ അതിസുന്ദരൻ മനുജരിൽ
ഈ ദിവ്യ സൌന്ദര്യം ക്രൂശിൽ മാത്രം
ലഭ്യമാകുന്നു നിൻ ശിഷ്യർക്കെല്ലാം
ഈ ഭാഗ്യം നൽകെനിക്കും നാഥനെ

നീ അതിസുന്ദരൻ മനുജരിൽ
ആയിരം ഈരഞ്ചിൽ അതി ശ്രേഷ്ടൻ
ആയവനെൻ സ്വന്തമായ് തീർന്നല്ലോ,
ഞാൻ ധന്യരിൽൽ ധന്യൻ, ധന്യ ഭൂവിൽ.

4.c
യഹോവ നിന്റെ പരിപാലകൻ
നിൻ  ഗമനാഗമനങ്ങളിലും
സൂക്ഷിക്കും രാപ്പകൽ ക്ഷണം പ്രതി
സർവ്വദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ

യഹോവ നിന്റെ പരിപാലകൻ
പകൽ  ആദിത്യനും രാത്രി ചന്ദ്രനും
നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാ ലേശവും
താൻ എന്നും ചിറകിൻ കീഴിൽ കാക്കും

യഹോവ നിന്റെ പരിപാലകാൻ
മേൽ സ്നേഹക്കൊടി കീഴിൽ നിത്യമാം
തൻ ഭുജങ്ങൾ ഇരുഭാഗത്തും നിൻ 
മുമ്പിൽ ചുറ്റിലും ഉണ്ട് തൻ കാവൽ

യഹോവ നിന്റെ പരിപാലകൻ
നിന്റെ ഹൃദയം മനസ്സും ആത്മാവും
ദേഹം ജീവൻ  ആധരം കണ്‍ കൈകാൽ
ക്ഷേമത്തോടെ കാക്കും അവൻ കയ്യിൽ 

യഹോവ നിന്റെ പരിപാലകൻ
കണ്ണിൻ കൃഷ്ണമണി പോൽ എന്നുമേ
ഇഹത്തിൽ നിന്നെ സൂക്ഷിച്ഛതിൻ പിൻ
മഹത്വത്തിലേക്ക് കൈക്കൊണ്ടീടും

4.d
ആവസിക്ക മനുവേലനേ നീ
രാത്രി വരുന്നു പകൽ തീരുന്നു.
മായയിൻ നാൾ വേഗേന മായുന്നു
ആയുസ്സു പോകുന്നു ആവസിക്ക.

ആവസിക്ക അഗ്നിപ്രകാശമായ്
സൂര്യോഷ്ണകാലേ മേഘസ്തംഭമായ്
പിൻ അണിയായ് മുന്നിൽ  എൻ  സേനയായ്
മന്നവാ യേശുവേ ആവസിക്ക

ആവസിക്ക ആധിയകറ്റുവാൻ
ആരോഗ്യം ഏകി കൃപ കാട്ടുവാൻ
അന്ത്യകാലേ ആനന്ദം നല്കുവാൻ
ആശ്വാസദായകാ അവസിക്ക.

ആവസിക്ക ആത്മാവേ എല്പിച്ചെൻ
ക്രൂശിലെന്നും അഭയം പ്രാപിച്ചേൻ
പോർ തികച്ചേൻ, വിശ്വാസം പാലിച്ചേൻ
എൻ ആത്മസ്നേഹിതാ, ആവസിക്ക

ആവസിക്ക സ്വർലോകെ പോകുമ്പോൾ
സീയോനിൽ മാളിക ഉൾപ്പൂകുമ്പോൾ
ദൂതരുടെ സംഗീതം പാടുമ്പോൾ
ശാലേമിൻ പ്രഭോ നീ ആവസിക്ക

4.e
http://www.hymntime.com/tch/htm/a/b/i/abidewme.htm

Abide with me; fast falls the eventide;
The darkness deepens; Lord with me abide.
When other helpers fail and comforts flee,
Help of the helpless, O abide with me.

Swift to its close ebbs out life's little day;
Earth's joys grow dim; its glories pass away;
Change and decay in all around I see;
O Thou who changest not, abide with me.

Not a brief glance I beg, a passing word,
But as Thou dwell'st with Thy disciples, Lord,
Familiar, condescending, patient, free.
Come not to sojourn, but abide with me.

Come not in terrors, as the King of kings,
But kind and good, with healing in Thy wings;
Tears for all woes, a heart for every plea.
Come, Friend of sinners, thus abide with me.

Thou on my head in early youth didst smile,
And though rebellious and perverse meanwhile,
Thou hast not left me, oft as I left Thee.
On to the close, O Lord, abide with me.

I need Thy presence every passing hour.
What but Thy grace can foil the tempter's power?
Who, like Thyself, my guide and stay can be?
Through cloud and sunshine, Lord, abide with me.

I fear no foe, with Thee at hand to bless;
Ills have no weight, and tears no bitterness.
Where is death's sting? Where, grave, thy victory?
I triumph still, if Thou abide with me.

Hold Thou Thy cross before my closing eyes;
Shine through the gloom and point me to the skies.
Heaven's morning breaks, and earth's vain shadows flee;
In life, in death, O Lord, abide with me.

നീ ക്ഷീണിച്ചോ/അദ്ധ്വാനിച്ചും ഭാരപ്പെട്ടും /Art thou weary

3.a.
http://www.hymntime.com/tch/non/mal/art_thou_weary_mal.htm

നീ ക്ഷീണിച്ചോ, നീ വലഞ്ഞോ, വ്യാകുലപ്പെട്ടോ?
എങ്കല്‍ വിശ്രമിക്കുന്നേശു ചൊല്ലുന്നു.

താന്‍ നായകനാകില്‍ തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്താകും?
പാദം കൈ വിലാവുകളില്‍ പാടുകള്‍.

രാജാവിനെന്നപോലുണ്ടോ രാജമുടിയും?
മുടിയുണ്ട് സൂക്ഷ്മം തന്നെ മുള്‍മുടി.

തന്‍ പിന്‍ ചെന്നാല്‍ താന്‍ ഇഹത്തില്‍ തരുന്നതെന്തു?
മഹാ ദുഃഖം, മഹാ യത്നം, മാ ക്ലേശം.

എന്നും തന്നില്‍ പറ്റിചേര്‍ന്നാല്‍ എന്തുണ്ടവനില്‍?
ദുഃഖം തീര്‍ന്നു യത്നം നീങ്ങി സ്വര്‍ പ്രാപ്തി.

എന്നെ ചേര്‍പ്പാന്‍ ഞാന്‍ യാചിച്ചാല്‍ എന്നെ തള്ളൂമോ?
ഇല്ലില്ലാകാശം ഭൂമിയും പോയാലും.

ഭദ്രം ചേര്‍ന്നു നിത്യം പാര്‍ത്താല്‍ ഭാഗ്യം ലഭ്യമോ?
വിശുദ്ധവാക്യം ചൊല്ലുന്നു ലഭ്യമാം.

3.b.
അദ്ധ്വാനിച്ചും ഭാരപ്പെട്ടും നടക്കുന്നോരെ-
നിങ്ങളെല്ലാം ആശ്വസിക്കും എന്നാലെ.

എന്നൊരുവൻ പറയുന്നു നീ കേൾക്കുന്നുവോ?
അതു നിന്റെ രക്ഷിതാവു അല്ലയോ?

പിൻ ചെല്ലുവാൻ എന്തുകാണും അടയാളങ്ങൾ?
കൈകാൽ പാർശ്വമെന്നിവയിൽ പാടുകൾ.

രാജാവിനെപ്പോലവനെന്തുള്ളു ലക്ഷണം?
മുള്ളുകൾ കൊണ്ടു തലമേൽ കീരീടം.

ഞാനവനെ പിഞ്ചെല്ലുമ്പോളെന്തുമേ ഫലം?
ദുഃഖം കഷ്ടം വേദനകൾ അദ്ധ്വാനം.

3.c.
Art thou weary, art thou languid,
Art thou sore distressed?
Come to Me, saith One, and coming,
Be at rest.


Hath He marks to lead me to Him,
If He be my Guide?
In His feet and hands are wound prints
And His side.

Hath He diadem, as monarch,
That His brow adorns?
Yes, a crown in very surety,
But of thorns.

If I find Him, if I follow,
What His guerdon here?
Many a sorrow, many a labor,
Many a tear.

If I still hold closely to Him,
What hath He at last?
Sorrow vanquished, labor ended,
Jordan passed.

If I ask Him to receive me,
Will He say me nay?
Not till earth and not till Heaven
Pass away.

Finding, following, keeping, struggling,
Is He sure to bless?
Saints, apostles, prophets, martyrs,
Answer, Yes!

Saturday, March 14, 2015

എൻ നാഥനെ ഏറ്റുചൊൽവാൻ I’m not ashamed to own my Lord,

2. a
http://www.hymntime.com/tch/htm/i/m/n/imnasoml.htm

I’m not ashamed to own my Lord,
Or to defend His cause;
Maintain the honor of His Word,
The glory of His cross.

Jesus, my God! I know His name,
His name is all my trust;
Nor will He put my soul to shame,
Nor let my hope be lost.

Firm as His throne His promise stands,
And He can well secure
What I’ve committed to His hands
Till the decisive hour.

Then will He own my worthless name
Before His Father’s face,
And in the new Jerusalem
Appoint my soul a place.


2 b
http://www.hymntime.com/tch/htm/i/h/e/iheardvj.htm

I heard the voice of Jesus say, Come unto Me and rest;
Lay down, thou weary one, lay down Thy head upon My breast.

I came to Jesus as I was, weary and worn and sad;
I found in Him a resting place, and He has made me glad.

I heard the voice of Jesus say, Behold, I freely give
The living water; thirsty one, stoop down, and drink, and live.

I came to Jesus, and I drank of that life giving stream;
My thirst was quenched, my soul revived, and now I live in Him.

I heard the voice of Jesus say, I am this dark world’s Light;
Look unto Me, thy morn shall rise, and all thy day be bright.

I looked to Jesus, and I found in Him my Star, my Sun;
And in that light of life I’ll walk, till traveling days are done.

I heard the voice of Jesus say, My Father’s house above
Has many mansions; I’ve a place prepared for you in love.

I trust in Jesus—in that house, according to His word,
Redeemed by grace, my soul shall live forever with the Lord.

2 c
http://www.hymntime.com/tch/htm/a/l/a/alasand.htm

Alas! and did my Savior bleed
And did my Sovereign die?
Would He devote that sacred head
For sinners such as I?
[originally, For such a worm as I?]
Refrain
At the cross, at the cross where I first saw the light,
And the burden of my heart rolled away,
It was there by faith I received my sight,
And now I am happy all the day!

Thy body slain, sweet Jesus, Thine—
And bathed in its own blood—
While the firm mark of wrath divine,
His Soul in anguish stood.

Was it for crimes that I had done
He groaned upon the tree?
Amazing pity! grace unknown!
And love beyond degree!

Well might the sun in darkness hide
And shut his glories in,
When Christ, the mighty Maker died,
For man the creature’s sin.

Thus might I hide my blushing face
While His dear cross appears,
Dissolve my heart in thankfulness,
And melt my eyes to tears.

But drops of grief can ne’er repay
The debt of love I owe:
Here, Lord, I give my self away
’Tis all that I can do.

2.
http://www.hymntime.com/tch/non/mal/im_not_ashamed_to_own_my_Lord_mal.htm

എൻ നാഥനെ ഏറ്റുചൊൽവാൻ ലജ്ജിക്കയില്ല ഞാൻ
തൻ ക്രൂശിൻപം വാക്തേജസ്സും ചൊല്ലി കീര്ത്തിക്കും ഞാൻ

ക്രൂശിങ്കൽ ക്രൂശിങ്കൽ സല്പ്രകാശം കണ്ടേൻ
എൻ മനോഭാരവും നീങ്ങിപ്പോയ്
വിശ്വാസത്താൽ കിട്ടി കാഴ്ചയുമപ്പോൾ
സന്തതം ഞാൻ ഭാഗ്യവാൻ തന്നെ

യേശു നാമം ഞാൻ അറിയും അതൊന്നെൻ ആശ്രയം
വരാൻ നിരാശ ലജ്ജകൾ താൻ സമ്മതിച്ചീടാ

തന്നെപ്പോൾ തൻ വാക്കും സ്ഥിരം താൻ എല്പിച്ഛതിനെ
നന്നായ് വിധിനാൾ വരെ താൻ ഭദ്രമായ്‌ സൂക്ഷിക്കും

പിതാ-മുൻപിലി-പ്പാപിയെ അന്നാൾ  താൻ ഏറ്റീറ്റും
പുതു ശാലേമിൽ എനിക്കും സ്ഥാനം കല്പിച്ചീടും.


എൻ ക്രിസ്തൻ യോദ്ധാവാകുവാൻ Am I a soldier of the cross,


എൻ ക്രിസ്തൻ യോദ്ധാവാകുവാൻ ചേർന്നേൻ തൻ സൈന്യത്തിൽ
തൻ ദിവ്യ വിളി കേട്ടു ഞാൻ ദൈവാത്മശക്തിയാൽ

പല്ലവി

നല്ല പോർ പൊരുതും ഞാൻ
എൻ ക്രിസ്തൻ നാമത്തിൽ
വാടാ കിരീടം പ്രാപിപ്പാൻ
തൻ നിത്യ രാജ്യത്തിൽ

തൻ ക്രൂശു ചുമന്നീടുവാൻ ഇല്ലൊരു ലജ്ജയും
എൻ പേർക്കു കഷ്ടപ്പെട്ടു താൻ എന്നെന്നും ഓർത്തിടും

പിശാചിനോട്‌ ലോകവും ചേർന്നീടും വഞ്ചിപ്പാൻ
വേണ്ടാ നിൻ ചപ്പും കുപ്പയും എന്നുരച്ചീടും ഞാൻ

ഓർ മുൾക്കിരീടം ആല്ലയോ എൻ നാഥൻ ലക്ഷണം?
തൻ യോദ്ധാവാഗ്രഹിക്കുമോ ഈ ലോകാഡംഭരം?

ഞാൻ കണ്ടു വലിയ സൈന്യമായ് വിശ്വാസ വീരരെ
പിൻ ചെല്ലും ഞാനും നിശ്ചയം ഈ ദൈവ ധീരരെ

കുഞ്ഞാട്ടിൻ തിരു രക്തത്താൽ എനിക്കും ജയിക്കാം
തൻ സർവ്വായുധവര്ഗ്ഗത്താൽ എല്ലാം സമാപിക്കാം

വല്ലൊരു മുറിവേൽക്കുകിൽ നശിക്കയില്ല ഞാൻ
തൻ ശത്രുവിന്റെ കൈകളിൽ ഏല്പിക്കയില്ല താൻ

എൻ ജീവനെയും വയ്ക്കുവാൻ എൻ നാഥൻ കൽപ്പിക്കിൽ
സന്തോഷത്തോടോരുങ്ങും ഞാൻ തൻ ക്രൂശിൻ ശക്തിയാൽ

വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകാ ഈ നിന്റെ യോദ്ധാവേ
വിശ്വസ്തനായി കാക്കുക നൽ അന്ത്യത്തോളമേ.

1.
Am I a soldier of the cross,
A follower of the Lamb,
And shall I fear to own His cause,
Or blush to speak His name?

Must I be carried to the skies
On flowery beds of ease,
While others fought to win the prize,
And sailed through bloody seas?

Are there no foes for me to face?
Must I not stem the flood?
Is this vile world a friend to grace,
To help me on to God?

Sure I must fight if I would reign;
Increase my courage, Lord.
I’ll bear the toil, endure the pain,
Supported by Thy Word.

Thy saints in all this glorious war
Shall conquer, though they die;
They see the triumph from afar,
By faith’s discerning eye.

When that illustrious day shall rise,
And all Thy armies shine
In robes of victory through the skies,
The glory shall be Thine.