Search This Blog

Sunday, March 15, 2015

കൂടെ പാർക്ക, നീ അതിസുന്ദ/ യഹോവ നിന്റെ/ ആവസിക്ക/ Abide with me

4a,
http://www.hymntime.com/tch/non/mal/abide_with_me_mal.htm

കൂടെ പാര്‍ക്ക നേരം വൈകുന്നിതാ
കൂരിരുളേറുന്നു പാര്‍ക്ക ദേവാ
ആശ്രയം വേറില്ലാ നേരം തന്നില്‍
ആശ്രിത വത്സലാ കൂടെ പാര്‍ക്ക

ആയുസ്സാം ചെറുദിനം ഓടുന്നു
ഭൂസന്തോഷ മഹിമ മങ്ങുന്നു
ചുറ്റിലും കാണുന്നു മാറ്റം കേടും
മാറ്റമില്ലാ ദേവാ കൂടെ പാര്‍ക്ക

നോട്ടം പോരാ - വാക്കുകളും പോരാ
വാത്സല്ല്യമായ്, ദീര്‍ഘ ക്ഷമയോടെ
ശിഷ്യരോടോത്തു പാര്‍ത്ത നാള്‍കള്‍ പോല്‍
എന്നുമെന്‍ സ്വന്തമായ് കൂടെ പാര്‍ക്ക.*

രാജരാജന്‍ പോല്‍ ഭയങ്കരനായ്
സാധുവെ ദര്‍ശ്ശിച്ചീടരുതേ നിന്‍
ചിറകിന്‍ കീഴ് സൗഖ്യവരമോടെ
നന്മ ദയ നല്‍കി കൂടെ പാര്‍ക്ക.

ഏകി കഷ്ടതയില്‍ സഹതാപം
അപേക്ഷയില്‍ മനസ്സലിവോടെ
നിസ്സഹായരിന്‍ സഹായകനായ്
വന്നു രക്ഷിച്ചു നീ കൂടെ പാര്‍ക്ക.

സദാനിന്‍ സാന്നിദ്ധ്യം വേണം താതാ
പാതകന്മേല്‍ ജയം നിന്‍ കൃപയാല്‍
തുണ ചെയവാന്‍ നീയല്ലാതാരുള്ളൂ
സന്തോഷ സന്താപേ കൂടെ പാര്‍ക്ക.

ശത്രുഭയമില്ലാ നീ ഉണ്ടെങ്കില്‍
ലോകകണ്ണീരിന്നില്ല കൈപ്പൊട്ടും
പാതാളമേ ജയമെവിടെ നിന്‍
മൃത്യു മുള്‍ പോയ് ജയം കൂടെ പാര്‍ക്ക.

കണ്ണടഞ്ഞീടുമ്പോള്‍ നിന്‍ ക്രൂശ്ശിനെ
കാണിക്ക മേല്‍ ലോകമഹിമയും
ഭൂമിഥ്യ; നിഴല്‍ ഗമിക്കുന്നിതാ
ഭാഗ്യോദയമായ് നീ കൂടെ പാര്‍ക്ക.

4.b
നീ അതിസുന്ദരൻ മനുജരിൽ
ഈയഖിലാണ്ധത്തിൻ മാരാജൻ നീ
നാശപാത്രായ നരരെ നിൻ
ക്രൂശിലെ മൃത്യുവാൽ  വീണ്ടെടുത്തു.

നീ അതിസുന്ദരൻ മനുജരിൽ
ഈ വിധം പ്രേമം നാസ്തി ഭൂവിയിൽ
'ദൈവം സ്നേഹം' എന്നു  ക്രൂശിന്മേൽ നീ
സർവ്വ ലോകത്തിന്നും കാണിച്ചഹോ

നീ അതിസുന്ദരൻ മനുജരിൽ
സീമയില്ലാത്ത ഈവണ്ണം സ്നേഹം;
ആകർഷിക്കുന്നെല്ലാ ലോകത്തേയും
നിങ്കലേക്കു കാലഭേദമെന്ന്യേ

നീ അതിസുന്ദരൻ മനുജരിൽ 
നിന്നധിവാസമുള്ള ഹൃദയം
നാളിൽ നാളിൽ രൂപാന്തരമതും
പ്രാപിക്കുന്നാത്മ വ്യാപാരം മൂലം

നീ അതിസുന്ദരൻ മനുജരിൽ 
ജീവ വിശ്വാസത്താൽ നിന്നോടെന്നും
യോജിച്ചു ജീവിക്കും ദൈവമക്കൾ
തേജസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു നിത്യം.

നീ അതിസുന്ദരൻ മനുജരിൽ
തീരും നിൻ  ശിഷ്യരും സുന്ദരരായ്
സ്വാർതരഹിതരായ് ദൈവത്തേയും
മർത്ത്യരേയും അവർ സ്നേഹിക്കുന്നു.

നീ അതിസുന്ദരൻ മനുജരിൽ
നീതിമാൻ, മാ കൃപാലു  സൌമ്യവാൻ
സ്നേഹരൂപൻ മഹാപരിശുദ്ധാൻ
സർവ്വാംഗസുന്ദരൻ, ചേതോഹരൻ.

നീ അതിസുന്ദരൻ മനുജരിൽ
ഈയെന്റെയുള്ളത്തിൽ പ്രിയതമൻ
നിന്നോറ്റുകൂടെ മന്നിടെ വാസം
ഉന്നതാനന്ദപ്രദം, മാ ഭാഗ്യം.

നീ അതിസുന്ദരൻ മനുജരിൽ
ഈ ദിവ്യ സൌന്ദര്യം ക്രൂശിൽ മാത്രം
ലഭ്യമാകുന്നു നിൻ ശിഷ്യർക്കെല്ലാം
ഈ ഭാഗ്യം നൽകെനിക്കും നാഥനെ

നീ അതിസുന്ദരൻ മനുജരിൽ
ആയിരം ഈരഞ്ചിൽ അതി ശ്രേഷ്ടൻ
ആയവനെൻ സ്വന്തമായ് തീർന്നല്ലോ,
ഞാൻ ധന്യരിൽൽ ധന്യൻ, ധന്യ ഭൂവിൽ.

4.c
യഹോവ നിന്റെ പരിപാലകൻ
നിൻ  ഗമനാഗമനങ്ങളിലും
സൂക്ഷിക്കും രാപ്പകൽ ക്ഷണം പ്രതി
സർവ്വദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ

യഹോവ നിന്റെ പരിപാലകൻ
പകൽ  ആദിത്യനും രാത്രി ചന്ദ്രനും
നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാ ലേശവും
താൻ എന്നും ചിറകിൻ കീഴിൽ കാക്കും

യഹോവ നിന്റെ പരിപാലകാൻ
മേൽ സ്നേഹക്കൊടി കീഴിൽ നിത്യമാം
തൻ ഭുജങ്ങൾ ഇരുഭാഗത്തും നിൻ 
മുമ്പിൽ ചുറ്റിലും ഉണ്ട് തൻ കാവൽ

യഹോവ നിന്റെ പരിപാലകൻ
നിന്റെ ഹൃദയം മനസ്സും ആത്മാവും
ദേഹം ജീവൻ  ആധരം കണ്‍ കൈകാൽ
ക്ഷേമത്തോടെ കാക്കും അവൻ കയ്യിൽ 

യഹോവ നിന്റെ പരിപാലകൻ
കണ്ണിൻ കൃഷ്ണമണി പോൽ എന്നുമേ
ഇഹത്തിൽ നിന്നെ സൂക്ഷിച്ഛതിൻ പിൻ
മഹത്വത്തിലേക്ക് കൈക്കൊണ്ടീടും

4.d
ആവസിക്ക മനുവേലനേ നീ
രാത്രി വരുന്നു പകൽ തീരുന്നു.
മായയിൻ നാൾ വേഗേന മായുന്നു
ആയുസ്സു പോകുന്നു ആവസിക്ക.

ആവസിക്ക അഗ്നിപ്രകാശമായ്
സൂര്യോഷ്ണകാലേ മേഘസ്തംഭമായ്
പിൻ അണിയായ് മുന്നിൽ  എൻ  സേനയായ്
മന്നവാ യേശുവേ ആവസിക്ക

ആവസിക്ക ആധിയകറ്റുവാൻ
ആരോഗ്യം ഏകി കൃപ കാട്ടുവാൻ
അന്ത്യകാലേ ആനന്ദം നല്കുവാൻ
ആശ്വാസദായകാ അവസിക്ക.

ആവസിക്ക ആത്മാവേ എല്പിച്ചെൻ
ക്രൂശിലെന്നും അഭയം പ്രാപിച്ചേൻ
പോർ തികച്ചേൻ, വിശ്വാസം പാലിച്ചേൻ
എൻ ആത്മസ്നേഹിതാ, ആവസിക്ക

ആവസിക്ക സ്വർലോകെ പോകുമ്പോൾ
സീയോനിൽ മാളിക ഉൾപ്പൂകുമ്പോൾ
ദൂതരുടെ സംഗീതം പാടുമ്പോൾ
ശാലേമിൻ പ്രഭോ നീ ആവസിക്ക

4.e
http://www.hymntime.com/tch/htm/a/b/i/abidewme.htm

Abide with me; fast falls the eventide;
The darkness deepens; Lord with me abide.
When other helpers fail and comforts flee,
Help of the helpless, O abide with me.

Swift to its close ebbs out life's little day;
Earth's joys grow dim; its glories pass away;
Change and decay in all around I see;
O Thou who changest not, abide with me.

Not a brief glance I beg, a passing word,
But as Thou dwell'st with Thy disciples, Lord,
Familiar, condescending, patient, free.
Come not to sojourn, but abide with me.

Come not in terrors, as the King of kings,
But kind and good, with healing in Thy wings;
Tears for all woes, a heart for every plea.
Come, Friend of sinners, thus abide with me.

Thou on my head in early youth didst smile,
And though rebellious and perverse meanwhile,
Thou hast not left me, oft as I left Thee.
On to the close, O Lord, abide with me.

I need Thy presence every passing hour.
What but Thy grace can foil the tempter's power?
Who, like Thyself, my guide and stay can be?
Through cloud and sunshine, Lord, abide with me.

I fear no foe, with Thee at hand to bless;
Ills have no weight, and tears no bitterness.
Where is death's sting? Where, grave, thy victory?
I triumph still, if Thou abide with me.

Hold Thou Thy cross before my closing eyes;
Shine through the gloom and point me to the skies.
Heaven's morning breaks, and earth's vain shadows flee;
In life, in death, O Lord, abide with me.

No comments:

Post a Comment